#959

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 40

Trang Phục: 26

208,000 ATM/TCSR
320,000 CARD

Rank: Vàng

Tướng: 40

Trang Phục: 26

Đối tác thanh toán