#958

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 41

Trang Phục: 30

214,500 ATM/TCSR
330,000 CARD

Rank: Bạc

Tướng: 41

Trang Phục: 30

Đối tác thanh toán