#957

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 42

Trang Phục: 28

227,500 ATM/TCSR
350,000 CARD

Rank: Vàng

Tướng: 42

Trang Phục: 28

Đối tác thanh toán