#954

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 24

Trang Phục: 17

91,000 ATM/TCSR
140,000 CARD

Rank: Bạch Kim

Tướng: 24

Trang Phục: 17

  • 1 số hình ảnh của tài khoản:

Đối tác thanh toán