#953

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 27

Trang Phục: 17

162,500 ATM/TCSR
250,000 CARD

Rank: Vàng

Tướng: 27

Trang Phục: 17

Đối tác thanh toán