#952

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 25

Trang Phục: 22

149,500 ATM/TCSR
230,000 CARD

Rank: Bạch Kim

Tướng: 25

Trang Phục: 22

Đối tác thanh toán