#951

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 16

Trang Phục: 8

71,500 ATM/TCSR
110,000 CARD

Rank: Vàng

Tướng: 16

Trang Phục: 8

  • 1 số hình ảnh của tài khoản:

Đối tác thanh toán