#596

Ngọc rồng

Rank:

Tướng: 18

Trang Phục: 5

32,500 ATM/TCSR
50,000 CARD

Rank: Vàng

Tướng: 18

Trang Phục: 5

  • 1 số hình ảnh của tài khoản:

Đối tác thanh toán