#42

Ngọc rồng

Server:

Lớp: Ám Khí

Đăng kí: Ảo 100%

4,550,000 ATM/TCSR
7,000,000 CARD

Server: Làng Lá 1

Lớp: Ám Khí

Đăng kí: Ảo 100%

Đối tác thanh toán