#27

Ngọc rồng

Server:

Lớp: Ám Khí

Đăng kí: Ảo 100%

260,000 ATM/TCSR
400,000 CARD

Server: Làng Lá 2

Lớp: Ám Khí

Đăng kí: Ảo 100%

  • 1 số hình ảnh của tài khoản:

Đối tác thanh toán